Powiatowy Urząd Pracy
w Ełku
Powiatowy Urząd Pracy w Ełku
19-300 Ełk, ul. Suwalska 38
tel./fax: 87-629-02-00; 87-629-02-04
Mapa dojazdu ; e-mail:
sekretariat@pup.elk.pl
  • 1
  • 2
  • 3
Informacje ogólne

Artykuły dodane lub edytowane w dniu 2 czerwca 2017 roku:

Dokumenty do pobrania

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Fundusz Pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ) z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Prace społecznie użyteczne

Roboty publiczne (wniosek)

Przygotowanie zawodowe dorosłych:

Wniosek w sprawie przyznania z Funduszu Pracy jednorazowych środków na założenie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych - (wzór)

Wniosek o organizację pracy w ramach zatrudnienia wspieranego - (wzór)

Wniosek o zwrot poniesionych kosztów w związku z zatrudnieniem wspieranym - (wzór)

Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne - (wniosek, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, wniosek o wypłatę refundacji)

Szkolenia:
Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych
Załączniki do zapytania ofertowego
Załączniki do zapytania ofertowego PO WER
Załączniki do zapytania ofertowego RPO

Oferta pracy:
- wzór w formacie doc

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi-obywatelowi Białorusi, Mołdowy, Rosji lub Ukrainy - (wzór, pouczenie dla podmiotu składającego oświadczenie)

więcej >>>