Tel. +48 87 629 02 00, sekretariat@pup.elk.pl

rss

Kasjer -dysponent...

pomocnik operatora wytłaczarki...

Przedstawiciel handlowy...

Nauczyciel budownictwa...

poniedziałek, 18.12.2006 13:14

Jednorazowe środki na podjęcie działalności


Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2000 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.- tekst ujednolicony) Starosta może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów  pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka, założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.  

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w PUP w Ełku ( pok. nr 15)  

Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane na podstawie umowy zawartej przez Starostę z bezrobotnym.

Szczegółowe zasady przyznawania jednorazowych środków są zawarte w regulaminie przyznawania środków oraz w innych niżej wymienionych dokumentach.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U .z 2013r. poz. 674 – tekst jednolity z późn. zm.); 
 
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. 2012 nr 80 poz. 457);
 
3. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zastosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym  (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.9);
 
4. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zastosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy w ramach de minimis (Dz.Urz.WE L 352 z 24.12.2013 r.,str.1),

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Wniosek o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2015 - FP 2015-02-16 13:58:26 Gutowski Wojciech
załącznik Wniosek o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2015 - EFS 2015-02-16 13:58:10 Gutowski Wojciech
Informacje o artykule:
Zredagował(a), Jacek Kolenda, Data powstania: 18.12.2006 13:14, Data modyfikacji: 16.02.2015 13:57
Liczba wyświetleń: 31263

Menu

Informacje dla bezrobotnych

Informacje dla pracodawców