Tel. +48 87 629 02 00, sekretariat@pup.elk.pl

rss

Pracownik ochrony...

Specjalista do spraw sprzedaży ...

Kasjer / sprzedawca...

składacz wiązek...

poniedziałek, 18.12.2006 13:14

Jednorazowe środki na podjęcie działalności


Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2000 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.- tekst ujednolicony) Starosta może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów  pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka, założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.  

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w PUP w Ełku ( pok. nr 15)  

Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane na podstawie umowy zawartej przez Starostę z bezrobotnym.

Szczegółowe zasady przyznawania jednorazowych środków są zawarte w regulaminie przyznawania środków oraz w innych niżej wymienionych dokumentach.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.- tekst ujednolicony); 

 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. 2012 nr 80 poz. 457);
 

3. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach de minimis (Dz.Urz.WE L 379 z 28 grudnia 2006). 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Wniosek o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej EFS 2014 2014-03-20 09:30:35 Gutowski Wojciech
Informacje o artykule:
Zredagował(a), Jacek Kolenda, Data powstania: 18.12.2006 13:14, Data modyfikacji: 30.07.2014 09:14
Liczba wyświetleń: 26234

Menu

Informacje dla bezrobotnych

Informacje dla pracodawców